Slovaku skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle Nula -
1 Viens Jeden -
2 Divi Dve -
3 Trīs Tri -
4 četri štyri -
5 Pieci Päť -
6 Seši šesť -
7 Septiņi Sedem -
8 Astoņi Osem -
9 Deviņi Deväť -
10 Desmit Desať -
11 Desmit viens Jedenásť -
12 Desmit divi Dvanásť -
13 Desmit trīs Trinásť -
14 Desmit četri štrnásť -
15 Desmit pieci Pätnásť -
16 Desmit seši šestnásť -
17 Desmit septiņi Sedemnásť -
18 Desmit astoņi Osemnásť -
19 Desmit deviņi Devätnásť -
20 Divdesmit Dvadsať -
21 Divdesmit viens Dvadsaťjeden -
22 Divdesmit divi Dvadsať dva -
23 Divdesmit trīs Dvadsať tri -
24 Divdesmit četri Dvadsať štyri -
25 Divdesmit pieci Dvadsaťpäť -
26 Divdesmit seši Dvadsať šesť -
27 Divdesmit septiņi Dvadsať sedem -
28 Divdesmit astoņi Dvadsať osem -
29 Divdesmit deviņi Dvadsať deväť -
30 Trīsdesmit Tridsať -
31 Trīsdesmit viens Tridsať jedna -
32 Trīsdesmit divus Tridsať dva -
33 Trīsdesmit trīs Tridsať tri -
34 Trīsdesmit četri Tridsať štyri -
35 Trīsdesmit pieci Tridsať päť -
36 Trīsdesmit seši Tridsaťšesť -
37 Trīsdesmit septiņu Tridsaťsedem -
38 Trīsdesmit astoņi Tridsať osem -
39 Trīsdesmit deviņi Tridsaťdeväť -
40 četrdesmit štyridsať -
41 četrdesmit vienu štyridsať jedna -
42 četrdesmit divi štyridsaťdva -
43 četrdesmit trīs štyridsať tri -
44 četrdesmit četri štyridsať štyri -
45 četrdesmit pieci štyridsaťpäť -
46 četrdesmit seši štyridsať šesť -
47 četrdesmit septiņiem štyridsaťsedem -
48 četrdesmit astoņas štyridsať osem -
49 četrdesmit deviņi štyridsať deväť -
50 Piecdesmit Päťdesiat -
51 Piecdesmit viens Päťdesiat jedna -
52 Piecdesmit divi Päťdesiat dva -
53 Piecdesmit trīs Päťdesiat tri -
54 Piecdesmit četri Päťdesiat štyri -
55 Piecdesmit pieci Päťdesiat päť -
56 Piecdesmit seši Päťdesiat šesť -
57 Piecdesmit septiņi Päťdesiat sedem -
58 Piecdesmit astoņi Päťdesiat osem -
59 Piecdesmit deviņi Päťdesiat deväť -
60 Sešdesmit šesťdesiat -
61 Sešdesmit viens šesťdesiat jedna -
62 Sešdesmit divi šesťdesiat dva -
63 Sešdesmit trīs šesťdesiat tri -
64 Sešdesmit četri šesťdesiat štyri -
65 Sešdesmit pieci šesťdesiatpäť -
66 Sešdesmit seši Sixty six -
67 Sešdesmit septiņi šesťdesiat sedem -
68 Sešdesmit astoņi šesťdesiat osem -
69 Sešdesmit deviņi šesťdesiat deväť -
70 Septiņdesmit Sedemdesiat -
71 Septiņdesmit viens Sedemdesiat jedna -
72 Septiņdesmit divi Sedemdesiatdva -
73 Septiņdesmit trīs Sedemdesiat tri -
74 Septiņdesmit četri Sedemdesiat štyri -
75 Septiņdesmit pieci Sedemdesiatpäť -
76 Septiņdesmit seši Sedemdesiatšesť -
77 Septiņdesmit septiņi Sedemdesiatsedem -
78 Septiņdesmit astoņi Sedemdesiatosem -
79 Septiņdesmit deviņi Sedemdesiat deväť -
80 Astoņdesmit Osemdesiat -
81 Astoņdesmit vienu Osemdesiat jedna -
82 Astoņdesmit divi Osemdesiatdva -
83 Astoņdesmit trīs Osemdesiat tri -
84 Astoņdesmit četri Osemdesiat štyri -
85 Astoņdesmit pieci Osemdesiatpäť -
86 Astoņdesmit sešus Osemdesiat šesť -
87 Astoņdesmit septiņi Osemdesiat sedem -
88 Astoņdesmit astoņi Osemdesiat osem -
89 Astoņdesmit deviņi Osemdesiat deväť -
90 Deviņdesmit Deväťdesiat -
91 Deviņdesmit viens Deväťdesiat jedna -
92 Deviņdesmit divi Deväťdesiatdva -
93 Deviņdesmit trīs Deväťdesiat tri -
94 Deviņdesmit četri Deväťdesiat štyri -
95 Deviņdesmit pieci Deväťdesiat päť -
96 Deviņdesmit seši Deväťdesiat šesť -
97 Deviņdesmit septiņi Deväťdesiat sedem -
98 Deviņdesmit astoņi Deväťdesiat osem -
99 Deviņdesmit deviņi Deväťdesiat deväť -
100 Simts Sto -