Norvēģu skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle Null
1 Viens Ett
2 Divi To
3 Trīs Tre
4 četri Fire
5 Pieci Fem
6 Seši Seks
7 Septiņi Sju
8 Astoņi åtte
9 Deviņi Ni
10 Desmit Ti
11 Desmit viens Elleve
12 Desmit divi Tolv
13 Desmit trīs Tretten
14 Desmit četri Fjorten
15 Desmit pieci Femten
16 Desmit seši Seksten
17 Desmit septiņi Seventeen
18 Desmit astoņi Atten
19 Desmit deviņi Nitten
20 Divdesmit Tjue
21 Divdesmit viens Tjueen
22 Divdesmit divi Tjueto
23 Divdesmit trīs Tjuetre
24 Divdesmit četri Tjuefire
25 Divdesmit pieci Tjuefem
26 Divdesmit seši Tjueseks
27 Divdesmit septiņi Tjue sju
28 Divdesmit astoņi Tjueåtte
29 Divdesmit deviņi Tjueni
30 Trīsdesmit Tretti
31 Trīsdesmit viens Trettien
32 Trīsdesmit divus Tretti to
33 Trīsdesmit trīs Trettitre
34 Trīsdesmit četri Trettifire
35 Trīsdesmit pieci Trettifem
36 Trīsdesmit seši Trettiseks
37 Trīsdesmit septiņu Trettisyv
38 Trīsdesmit astoņi Trettiåtte
39 Trīsdesmit deviņi Tretti ni
40 četrdesmit Førti
41 četrdesmit vienu Førti ett
42 četrdesmit divi Førtito
43 četrdesmit trīs Førtitre
44 četrdesmit četri Førti fire
45 četrdesmit pieci Førtifem
46 četrdesmit seši Førti seks
47 četrdesmit septiņiem Førti syv
48 četrdesmit astoņas Førtiåtte
49 četrdesmit deviņi Førti ni
50 Piecdesmit Femti
51 Piecdesmit viens Femtien
52 Piecdesmit divi Femtito
53 Piecdesmit trīs Femtitre
54 Piecdesmit četri Femtifire
55 Piecdesmit pieci Femtifem
56 Piecdesmit seši Femtiseks
57 Piecdesmit septiņi Femti sju
58 Piecdesmit astoņi Femtiåtte
59 Piecdesmit deviņi Femtini
60 Sešdesmit Seksti
61 Sešdesmit viens Sekstien
62 Sešdesmit divi Sekstito
63 Sešdesmit trīs Sekstitre
64 Sešdesmit četri Sekstifire
65 Sešdesmit pieci Sekstifem
66 Sešdesmit seši Sekstiseks
67 Sešdesmit septiņi Sekstisju
68 Sešdesmit astoņi Sekstiåtte
69 Sešdesmit deviņi Sekstini
70 Septiņdesmit Sytti
71 Septiņdesmit viens Syttiett
72 Septiņdesmit divi Syttito
73 Septiņdesmit trīs Sytti tre
74 Septiņdesmit četri Syttifire
75 Septiņdesmit pieci Syttifem
76 Septiņdesmit seši Syttiseks
77 Septiņdesmit septiņi Seventy Seven
78 Septiņdesmit astoņi Sytti åtte
79 Septiņdesmit deviņi Syttini
80 Astoņdesmit åtti
81 Astoņdesmit vienu åttien
82 Astoņdesmit divi åttito
83 Astoņdesmit trīs åttitre
84 Astoņdesmit četri åtti fire
85 Astoņdesmit pieci åttifem
86 Astoņdesmit sešus åttiseks
87 Astoņdesmit septiņi åtti sju
88 Astoņdesmit astoņi åttiåtte
89 Astoņdesmit deviņi åtti ni
90 Deviņdesmit Ninety
91 Deviņdesmit viens Nitti ett
92 Deviņdesmit divi Nittito
93 Deviņdesmit trīs Nitti tre
94 Deviņdesmit četri Nittifire
95 Deviņdesmit pieci Nittifem
96 Deviņdesmit seši Nitti seks
97 Deviņdesmit septiņi Nitti sju
98 Deviņdesmit astoņi Nittiåtte
99 Deviņdesmit deviņi Nittini
100 Simts Ett hundre