Albāņu skaitlis no 1 līdz 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulle Zero -
1 Viens Një -
2 Divi Dy -
3 Trīs Tre -
4 četri Katër -
5 Pieci Pesë -
6 Seši Gjashtë -
7 Septiņi Shtatë -
8 Astoņi Tetë -
9 Deviņi Nëntë -
10 Desmit Dhjetë -
11 Desmit viens Njëmbëdhjetë -
12 Desmit divi Dymbëdhjetë -
13 Desmit trīs Trembëdhjetë -
14 Desmit četri Katërmbëdhjetë -
15 Desmit pieci Pesëmbëdhjetë -
16 Desmit seši Gjashtëmbëdhjetë -
17 Desmit septiņi Shtatëmbëdhjetë -
18 Desmit astoņi Tetëmbëdhjetë -
19 Desmit deviņi Nëntëmbëdhjetë -
20 Divdesmit Njëzet -
21 Divdesmit viens Njëzet e një -
22 Divdesmit divi Njëzet e dy -
23 Divdesmit trīs Njëzet e tre -
24 Divdesmit četri Njëzet e katër -
25 Divdesmit pieci Njëzet e pese -
26 Divdesmit seši Njëzet e gjashtë -
27 Divdesmit septiņi Njëzet e shtatë -
28 Divdesmit astoņi Njëzet e tetë -
29 Divdesmit deviņi Njëzet e nëntë -
30 Trīsdesmit Tridhjetë -
31 Trīsdesmit viens Tridhjetë një -
32 Trīsdesmit divus Tridhjetë e dy -
33 Trīsdesmit trīs Tridhjetë e tre -
34 Trīsdesmit četri Tridhjetë e katër -
35 Trīsdesmit pieci Tridhjetë e pesë -
36 Trīsdesmit seši Tridhjetë e gjashtë -
37 Trīsdesmit septiņu Tridhjetë e shtatë -
38 Trīsdesmit astoņi Tridhjetë e tetë -
39 Trīsdesmit deviņi Tridhjetë e nëntë -
40 četrdesmit Dyzetë -
41 četrdesmit vienu Dyzet e një -
42 četrdesmit divi Dyzet e dy -
43 četrdesmit trīs Dyzet e tre -
44 četrdesmit četri Dyzet e katër -
45 četrdesmit pieci Dyzet e pesë -
46 četrdesmit seši Dyzet e gjashtë -
47 četrdesmit septiņiem Dyzet e shtatë -
48 četrdesmit astoņas Dyzet e tetë -
49 četrdesmit deviņi Dyzet e nëntë -
50 Piecdesmit Pesëdhjetë -
51 Piecdesmit viens Pesëdhjetë e një -
52 Piecdesmit divi Pesëdhjetë e dy -
53 Piecdesmit trīs Pesëdhjetë e tre -
54 Piecdesmit četri Pesëdhjetë e katër -
55 Piecdesmit pieci Pesëdhjetë e pesë -
56 Piecdesmit seši Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Piecdesmit septiņi Pesëdhjetë e shtatë -
58 Piecdesmit astoņi Pesëdhjetë e tetë -
59 Piecdesmit deviņi Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sešdesmit Gjashtëdhjetë -
61 Sešdesmit viens Gjashtëdhjetë e një -
62 Sešdesmit divi Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sešdesmit trīs Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sešdesmit četri Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sešdesmit pieci Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sešdesmit seši Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sešdesmit septiņi Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sešdesmit astoņi Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sešdesmit deviņi Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Septiņdesmit Shtatëdhjetë -
71 Septiņdesmit viens Shtatëdhjetë e një -
72 Septiņdesmit divi Shtatëdhjetë e dy -
73 Septiņdesmit trīs Shtatëdhjetë e tre -
74 Septiņdesmit četri Shtatëdhjetë e katër -
75 Septiņdesmit pieci Shtatëdhjetë e pesë -
76 Septiņdesmit seši Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Septiņdesmit septiņi Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Septiņdesmit astoņi Shtatëdhjetë e tetë -
79 Septiņdesmit deviņi Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Astoņdesmit Tetëdhjetë -
81 Astoņdesmit vienu Tetëdhjetë e një -
82 Astoņdesmit divi Tetëdhjetë e dy -
83 Astoņdesmit trīs Tetëdhjetë e tre -
84 Astoņdesmit četri Tetëdhjetë e katër -
85 Astoņdesmit pieci Tetëdhjetë e pesë -
86 Astoņdesmit sešus Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Astoņdesmit septiņi Tetëdhjetë e shtatë -
88 Astoņdesmit astoņi Tetëdhjetë e tetë -
89 Astoņdesmit deviņi Tetëdhjetë e nëntë -
90 Deviņdesmit Nëntëdhjetë -
91 Deviņdesmit viens Nëntëdhjetë e një -
92 Deviņdesmit divi Nëntëdhjetë e dy -
93 Deviņdesmit trīs Nëntëdhjetë e tre -
94 Deviņdesmit četri Nëntëdhjetë e katër -
95 Deviņdesmit pieci Nëntëdhjetë e pesë -
96 Deviņdesmit seši Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Deviņdesmit septiņi Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Deviņdesmit astoņi Nëntëdhjetë e tetë -
99 Deviņdesmit deviņi Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Simts Njëqindë -